Constructieve cultuur op het stadhuis

De VVD staat voor een slagvaardige, professionele en op samenwerking gerichte cultuur op het stadhuis. Het bestuur (gemeenteraad en college) is er om samen met inwoners, bedrijven en instellingen richting te geven aan de ontwikkeling van deze stad. De gemeenteraad vernieuwt haar rol en werkwijze. De ambtelijke organisatie is er om deze zaken mogelijk te maken. De tijd dat de gemeente of het ambtenarenapparaat alléén de dienst uitmaakte is gelukkig voorbij. Er is veel energie en initiatief in de samenleving dat ruimte verdient. De digitale bereikbaarheid van de gemeente heeft prioriteit.

Er is een begin gemaakt met een cultuuromslag op het stadhuis, maar die is nog niet af. We verwachten een constructieve, open en een op samenwerking gerichte houding: “ja, mits…”, in plaats van “nee, tenzij. “Afspraak = Afspraak” is de gewoonste zaak van de wereld en als iets echt niet kan vanwege regelgeving, dan hoort dat helder te worden gecommuniceerd. Fouten maken als overheid mag, als je maar bereid bent om er verantwoording over af te leggen, ze passend te corrigeren, er van wilt leren en ook de consequenties aanvaardt.

Een constructieve houding gericht op het mogelijk maken van zaken wil niet per se zeggen dat er altijd subsidies of anderszins geld vanuit de gemeente klaar moet staan. Juist in de afgelopen jaren toen soberheid troef was, hebben partijen in de samenleving maximaal creativiteit laten zien en zijn er prachtige initiatieven ontstaan. Veel particulieren en ondernemers geven aan dat ze helemaal niet zitten te wachten op subsidies, want daar komt altijd rompslomp bij kijken. Vaak is het genoeg als de gemeente ruimte maakt in haar beleid, vanuit haar eigen deskundigheid meedenkt of partijen bij elkaar brengt. Het project “Transformatieproof subsidiebeleid” werpt al vruchten af.