Gezond huishoudboekje

© VVD Zutphen

Net als bij mensen thuis, kan de gemeente pas geld uitgeven als het er is. Structurele, jaarlijks terugkerende uitgaven moeten kunnen worden opgevangen met structurele inkomsten; niet alleen nu, maar ook in de nabije toekomst.

Inmiddels is de financiële situatie van Zutphen weer op orde, maar er blijven onzekerheden. De VVD is content dat de Programmabegroting 2018 ev. een positief resultaat laat zien waarbij de lasten niet worden verhoogd. Bovendien is voor het Sociaal Domein uitgangspunt dat de uitgaven binnen de door het Rijk beschikbaar gestelde gelden blijven. Met name (wettelijk verplichte) taken rondom zorg, arbeidsparticipatie en jeugd leveren risico’s op.

De VVD is nooit voorstander geweest van het verhogen van gemeentelijke lasten om de begroting sluitend te krijgen en heeft er alleen als laatste redmiddel mee ingestemd. De komende jaren zijn er geen grote bezuinigingen vanuit het Rijk meer te verwachten en moet de begroting in evenwicht kunnen blijven zonder verhoging van bijvoorbeeld Onroerendzaakbelasting, Precario enz. De Participatiewet levert forse financiële onzekerheden die vragen om een deskundige aanpak en innovatie.