Ruimte om te ondernemen

Bedrijven zorgen voor de economische kracht van de stad. Om Zutphen aantrekkelijk te houden voor haar inwoners, is het belangrijk dat de lokale werkgelegenheid op peil blijft. En daarvoor is het nodig dat ondernemers van de gemeente de aandacht én de ruimte krijgen die ze verdienen.

Wij vinden dat de gemeentelijke overheid gemakkelijker aanspreekbaar moet zijn voor ondernemers en zetten ons in voor de realisatie van één aanspreekpunt bij de gemeente Zutphen voor alle zaken betreffende het ondernemen. De communicatie van de gemeente richting ondernemers moet actief, tijdig en volledig zijn. Signaleren en bestrijden van leegstand van bedrijfspanden is daarbij een belangrijk aandachtspunt

Daar hoort bij dat vergunningaanvragen snel worden afgehandeld, zonder dat dit ten koste gaat van zorgvuldigheid. Wij verwachten een open houding: “ja, mits” in plaats van “nee, tenzij” en een resultaatgerichte omgang met regelgeving.

Met de invoering van de nieuwe Omgevingswet ontstaat de mogelijkheid om regeldruk te verminderen en ruimtelijke procedures te vereenvoudigen. Dit geldt voor zowel alle bedrijventerreinen als de binnenstad en het buitengebied.

Thema’s als ‘maatschappelijk verantwoord’ en ‘duurzaam ondernemen’ zijn Zutphen op het lijf geschreven en bieden kansen aan onze bedrijventerreinen om zich te onderscheiden.

Binnen onze gemeente zijn ook agrarisch ondernemers actief. Het buitengebied is er voor boeren, burgers en buitenlui. Om economische activiteiten te kunnen ontplooien en daarnaast ook te kunnen recreëren is het belangrijk om de passende ruimtelijke randvoorwaarden te hanteren. Als VVD nemen wij de visie buitengebied als uitgangspunt voor de nieuwe omgevingswet.

Voor alle betrokkenen in het buitengebied is snel internet essentieel. In het buitengebied is ruimte om groene energie op te wekken, maar we zijn terughoudend om ruimte voor voedselproductie hieraan op te offeren. Uiteraard stimuleren we initiatieven voor duurzame innovatie en cleantech in de agrarische sector.