Zorg op maat

Voor de VVD is het Sociaal Domein belangrijk. Het is een omvangrijk terrein, waarin de gemeente een taak heeft op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Jeugdzorg  en in toenemende mate aansluiting vindt bij de Wet Passend Onderwijs.

De afgelopen jaren heeft de gemeente ervoor gezorgd dat de decentralisatie van zorg mogelijk werd. Nu zijn we beland in de periode waarin dit meer en meer vorm krijgt. De transitie zal de kwaliteit van de zorg verbeteren en de zorg op een goede wijze toegankelijk maken. De VVD zet daarbij voortdurend in op het realiseren tot maatwerk, ruimte maken voor de inbreng en verantwoordelijkheid van de professionals en het terugdringen van de administratieve last.

Voor de VVD blijft het van belang dat de keuze voor de invulling en de regie op de uitvoering van de  ondersteuning  vooral bij de betrokken cliënt of zijn/haar omgeving ligt. Hierin valt in de praktijk nog steeds veel te verbeteren, omdat cliënten, zorgaanbieders en de gemeente nog vertrouwd moeten raken met de nieuwe rolverdeling.

Door de Wet Passend onderwijs zal een deel van het onderwijs nadrukkelijker bij het sociaal domein gaan horen. De VVD waakt er onverminderd voor waken dat talenten en capaciteiten van het kind of de jongere uitgangspunt blijven: wij zijn tegen het (te) vroeg  toepassen van etiketten die het zicht op de mogelijkheden beperken. Dat is niet goed voor de betrokken kinderen en leidt bovendien tot onnodige bureaucratie en geldverspilling.

Op het ene gebied kan iemand krachtig en tegelijk op een ander gebied kwetsbaar zijn. Voor de VVD geldt dat eenieder aangesproken mag worden op talenten, mogelijkheden en eigen verantwoordelijkheid. In deze kan de term ‘zelfredzaam zijn’ gebruikt worden en wij weten dat in vele gevallen ‘mede redzaam zijn’ passender is.