Gesprek informateurs 30 maart 2018

© VVD Zutphen

VVD Zutphen - Warnsveld

Antje van Dijk

Fractievoorzitter

 

Aan de informateurs

Rosalie Smit en Victor Boldewijn

 

29 maart 2018, Zutphen

 

Betreft: brief ter voorbereiding op het gesprek met informateurs 30 maart 2018

 

 

Beste Rosalie en Victor,

 

In vervolg op de bijeenkomst dinsdag jl. beantwoorden wij jullie vragen als volgt:

 

1 Welke drie speerpunten hebben jullie als partij?

De VVD wil het Focustraject krachtig voortzetten. 

Van de drie doelen die daartoe bepalend zijn hechten wij groot belang aan het stimuleren van een goed ondernemersklimaat en hiermee richten wij ons op werkgelegenheid, participatie en aantrekken van nieuwe inwoners.

In dit doel zijn de ontwikkelingen op het gebied van Cleantech, energietransitie en balans in aanbod en vraag in werkgelegenheid voor de komende raadsperiode van wezenlijk belang. 

En dit geldt ook voor de komende twee raadsperioden voor Zutphen als werk- en woonstad.

Het tweede speerpunt is voor de VVD het Sociaal Domein en met name het nader transformeren van de uitvoering van de drie taken WMO Jeugdzorg en de Participatiewet.

De voorbereiding en uitvoering van het beleid, waartoe de gemeenteraad de kaders zet, moet in principe betaalbaar zijn uit de daartoe bestemde middelen, zonder  een beroep te doen op de overige algemene middelen.

Het versnellen van de innovatie in de zorg zien wij als grote uitdaging.

Een tweede uitdaging om maatregelen en voorzieningen te treffen om het beoogde doel te bereiken, die niet alleen met veel geld te realiseren zijn.

Het derde speerpunt is Duurzaamheid in relatie tot een levendige en leefbare stad.

De VVD onderkent dat de maatregelen op het gebied van Energietransitie in een hogere versnelling genomen moeten om de doelen die de overheid stelt te realiseren. 

De minister wil stevig investeren om woonwijken aardgasvrij te maken. 

Zutphen Cleantech zou hierin voorop moeten lopen, levert ook werkgelegenheid.

Duurzaamheid is dan niet alleen één portefeuille maar zal over de gehele linie van het bestuur van deze fraaie stad gelden. 

De decentralisatie met de nieuwe Omgevingswet dient hiermee in verband te staan.   

 

2. Wat zijn wat jullie betreft de grootste uitdagingen voor Zutphen in de komende vier jaar?

In de afgelopen raadsperiode is de lange termijn begroting van een negatief naar een positief resultaat gegaan. 

Het is een uitdaging om deze situatie te bestendigen. Wij weten dat de komende periode een moeizame start gaat hebben: grote structurele tekorten en investeringen op Sociaal Domein. 

Wij hechten dan ook veel waarde aan een strenge bewaking van de uitgaven door de portefeuillehouder Financiën die op alle fronten kan bijsturen.

 

Naast de uitdagingen die bij vraag 1 zijn genoemd ziet de VVD als resultaat van een krachtig bestuur, dat de relatie van de gemeente met de inwoners, instellingen en bedrijven als open, meedenkend en dienend wordt ervaren; “ja, mits…”, in plaats van “nee, tenzij”.

“Afspraak = Afspraak” is de gewoonste zaak van de wereld en als iets echt niet kan vanwege regelgeving, dan hoort dat helder te worden gecommuniceerd. 

Fouten maken als overheid mag, als je maar bereid bent om er verantwoording over af te leggen, ze passend te corrigeren, ervan wilt leren en ook de consequenties aanvaardt.

De VVD streeft naar een kleine overheid in een netwerk van lokale en regionale partners.


3. Zijn er onoverkomelijke breekpunten en zo ja, welke?

De VVD gaat ervan uit dat partijen die zich willen binden aan een coalitieakkoord, daarvoor staan en blijven staan. 

Het gaat de VVD om de inhoud en als men daarin goede grond vindt om deze fraaie stad op de toekomst gericht te besturen, dan is dat een goede zaak. 

Voortzetting van het Focustraject is essentieel! Loslaten hiervan maakt beleid onevenwichtig en versnipperd en maakt Zutphen ongeloofwaardig bij partners. 

Als er gerede twijfel bestaat dat een partij in deze niet betrouwbaar is dan is dat een onoverkomelijk breekpunt.

 

4. Wat is jullie voorkeurscoalitie.

Rekening houdend met de uitslag van de verkiezingen heeft de VVD voorkeur voor een coalitie met Groen Links, PvdA, VVD en D66, daarbij is aanvulling door het CDA denkbaar. 

In deze coalitie is breed draagvlak te verwachten.

 

-Welke coalitievorm heeft uw voorkeur?

Een college met een smalle meerderheid is geen probleem, mits deze divers is samengesteld en zowel de linker- als de rechterflank bedient.

De VVD wil een compact krachtig bestuur zien met drie en als het voor de coalitie noodzakelijk is vier wethouders. 

Wij achten het niet noodzakelijk dat iedere coalitiegenoot een wethouder levert.

Het bestuur is gericht op vernieuwing en professionaliteit; de bestuurscultuur moet collegiaal, verbindend en naar buiten gericht zijn.

 

5. Wie is jullie kandidaat-wethouder.

De VVD hecht groot belang aan ervaring, daadkracht en teamgeest in het college.

Daartoe is de VVD op zoek gegaan naar ervaren, deskundige en verbindende kandidaten allen zonder verleden in de Zutphense politiek en deze zijn gevonden. 

Wij hebben gericht gezocht naar kandidaten die hun sporen in de portefeuilles Sociaal Domein en Duurzaamheid hebben bewezen.

Alleen vertrouwelijk zullen we jullie daarover nader informeren.

 

Met liberale groet namens de VVD Zutphen - Warnsveld,

 

 

Antje van Dijk

fractievoorzitter