De kermis moet in de gemeente Zutphen blijven

Maandag 10 september werd er een forum gehouden met raads- en forumleden, de burgemeester en insprekers vanuit diverse geledingen. Wij praten u hier bij.

Naar aanleiding van het forum van maandag 10 september heeft de VVD haar standpunt geformuleerd als volgt:

De VVD herkent zich in het beeld dat de kermis op de markten een evenement is voor jong en oud én dat het evenement op deze locatie vaak voor overlast zorgt.

De overlast die ervaren wordt komt voornamelijk door geluidsoverlast, gevolgd door een onrustige directe omgeving. Denk aan extra stromen bezoekers, zwerfafval, spugende mensen en vandalisme. Daarnaast horen we ook het geluid van meer ruimte voor de exploitant en de mogelijkheid van bijvoorbeeld een grotere attractie. In de loop der tijd is de kermis immers met haar tijd meegegaan in tegenstelling tot de monumentale markt. Grotere attracties vragen een ruimere opstelling.

De binnenstad is van iedereen maar de overlast van evenementen zoals bijvoorbeeld de kermis komt met name voor rekening van de daar gevestigde ondernemers en bewoners. Daarom is het goed te kijken naar een alternatieve locatie van de kermis.

De VVD wil graag dat het college van burgemeester en wethouders met álle stakeholders in gesprek gaat. Dat zijn onder meer de kermisexploitanten, ondernemers en bewoners. Ook die van toekomstige locaties, zoals bijvoorbeeld de IJsselkade. Als alle belangen geïnventariseerd zijn is het aan het college en aan de gemeenteraad om een zorgvuldige afweging te maken en een besluit te nemen. De VVD wil graag een kermis voor de inwoners van Zutphen behouden op een veilige en exploitabele plek. Met mogelijkheden voor de exploitanten en zo min mogelijk overlast. Het is een ingewikkelde belangenafweging waarbij alle partijen goed gehoord moeten worden. De motie van de SP zoals die maandag 10 september in het forum besproken werd, wordt door de VVD gesteund met de aantekening dat de kermis in de gemeente Zutphen moet blijven (los van locatie) én dat met alle partijen een goed gesprek gevoerd moet worden. Alleen dan kan een juiste belangenafweging gemaakt worden. Blijkt een alternatieve locatie volstrekt onhaalbaar, dan is de VVD voorstander om de kermis tijdelijk nog op de markt te behouden.