Waterschapsverkiezingen: blog 2 Linda van der Toorn

Zoals in het vorige blog benoemd heeft het waterschap drie belangrijke kerntaken. In dit blog beschrijf ik de kerntaak waterveiligheid; het onderhouden en op sterkte houden van de dijken. De rijksoverheid houdt toezicht op de primaire waterkeringen langs grote rivieren en de kust, de provincies houden toezicht op de regionale waterkeringen langs kleinere wateren. Alle dijken worden getoetst op sterkte en onderhouden door de Waterschappen en Rijkswaterstaat, de dijken langs de IJssel zijn in beheer van het waterschap. 


Het veiligheidsniveau per dijk wordt gebaseerd op het aantal mensen en de economische welke het beschermt. Daarnaast wordt ook gekeken naar het zogenaamde cascade effect; als één dijk doorbreekt kan dat doorwerken naar een lager gelegen dijkring. Dat effect is goed te zien in onderstaande filmpje. Het veiligheidsniveau kan worden uitgedrukt in de kans dat een dijk overstroomt en de kans dat een dijk doorbreekt. In Zutphen en Gorssel ligt die overstromingskans tussen de 1:1.000 (Gorssel) en 1:30.000 (deel Zutphen)  Dit betekent dat er in Gorssel eens in de 1.000 jaar water over de dijken mag stromen. Naast dijken kunnen waterschappen ook investeren in veiligheid door meer water vast te houden en te bergen in het gebied zelf. Door water vertraagd af te laten stromen naar de grote rivieren kunnen pieken in de rivieren wat afgevlakt worden zodat de dijk iets minder hoog of sterk hoeft te zijn.

 

Voor veel Nederlanders is veiligheid en het hebben van droge voeten vanzelfsprekend; dat is het echter niet. Het op orde houden van de dijken en creëren van voldoende berging is een intensieve taak, die in de toekomst bij hogere waterstanden door klimaatverandering nog intensiever wordt. Het is dus belangrijk dat de waterschappen voldoende aandacht hebben voor de dijken. Daarom is het van belang dat goede bestuurders zich verantwoordelijk voelen voor de dijken in ons gebied! VVD-bestuurders.


Ik ben Linda van der Toorn, ik kom uit Gorssel (https://VVD-Gelderland.nl/kandidaten/linda-toorn) en sta op plek vier voor de VVD voor de waterschapsverkiezingen. Juist omdat een waterschap zo inhoudelijk is, helpt mijn kennis als beleidsadviseur watersysteem en hydroloog mij om een goede belangenafweging te maken als bestuurder. Alle doelen die het waterschap bedient zijn belangrijk en moeten vertegenwoordigd worden. Keuzes moeten echter doelmatig zijn en onderbouwd worden door een goede kosten baten analyse. Gebruik je stem de 20e ook voor het waterschap en stem VVD