Voorjaarsnota Algemene beschouwingen van de VVD

Fractie VVD inbreng Raadsvergadering 2019-06-14

1.     Voorjaarsnota Algemene beschouwingen van de VVD

Een Voorjaarsnota, die door het huidige college geheel zelf is verwoord. In 2018 was het college nog maar twee weken aan het werk toen de reeds bestaande Voorjaarsnota ter tafel kwam.

Een Voorjaarsnota is een stuk over Verantwoordelijkheden, Beleid en bijkomende Cijfers.

Nu zijn er in 2019 grote cijfers over tekorten, te geringe Algemene reserve en nog een aantal te verwachten of reeds ontdekte tegenvallers of overschrijdingen. Wat dat betreft zit de Voorjaarsnota helder in elkaar, maar het is zorgwekkend. Een zorg die de VVD vorig jaar ook heeft uitgesproken

 ´We hebben een grote opgave de financiële situatie in Zutphen naar een acceptabel niveau te brengen. Zonder ingrijpen glijden we af naar extern toezicht en raken we in financiële zin de grip  over onze stad kwijt.´

Voor de VVD fractie is het uitgangspunt VertrouwenNatuurlijk, vertrouwen kan een deuk krijgen als de verwachtingen niet worden waargemaakt. Het is dan zoals bij iemand die struikelt en weer opstaat om verder te gaan, maar wel een ervaring rijker is.


De basishouding van Vertrouwen van de VVD wordt gevoed door wat we het college zien doen.

Elkaar scherp houden, onduidelijkheden op tafel leggen, zodat er een verhaal komt te liggen dat consistent is in grote openheid naar de raad. Een verhaal van ambitie om de plannen en de meerjarenbegroting sluitend te krijgen.

 

We moeten dit samen oplossen en tot stand brengen en dat doen we met de raad, het college en onze buren. Dit kan het college niet alleen; we moeten het schouder aan schouder doen. De VVD zoekt daarin de verbinding met de hele raad . Geen verbinding in wantrouwen en alleen maar meer controle, maar kritisch meedenken, klankbord zijn en mede verantwoordelijkheid willen dragen.

De voorliggende Voorjaarsnota geeft de VVD aanleiding om een aantal opmerkingen te maken.


1

Balans brengen in inkomsten en uitgaven is niet alleen een kwestie van geld en bezuinigen, maar vooral van ombuigen. Criteria ter sprake durven brengen en andere wegen inslaan. Daarbij is de inzet om ieders talent en mogelijkheden wellicht opnieuw te bezien. En te gebruiken.


2

Meer dan voorheen kijken naar medefinanciering en insteken op geldstromen en beleidsplannen elders. Daarom dienen wij de motie in Samen komen we verder.


3

De Jeugdhulpverlening. Dat is een van de posten binnen het sociaal domein die in omvang groot is en slecht lijkt te beheersen. Uit het memo ´Hoe nu verder met het CJG´, blijkt dat in 2019 wordt gewerkt aan een plan op preventie. Goed dat dat gebeurt, maar pas drie jaar nadat door de decentralisatie de verantwoordelijkheid bij de gemeente is komen te liggen.

In 2014 en 2015 spraken we al optimistisch over transitie en transformatie alsof die voor het oprapen lagen. De materie is blijkbaar zeer weerbarstig. De VVD fractie is daar niet tevreden mee.

De VVD wil terug naar de bedoeling van het jeugdbeleid en dan is  de kern van de opdracht

Opgroeien in een veilige thuisomgeving, gestimuleerd, aangesproord en opgevangen door ouder(s). En als ´normaal´niet kan dan moet hulp passend en snel worden toegepast. Met één plan en één hulpverlener.


4.

De Omgevingswet, er wordt ambtelijk hard aan gewerkt. De VVD wil dat de raad zich meer bewust wordt wat er gaat veranderen en welke keuzes er nog moeten worden gemaakt, voordat deze wet in 2021 in werking treedt.


Tenslotte

De intensiteit waarmee de VVD de huidige situatie beziet is geladen met een zeker ongeduld.

We kunnen een euro maar 1 keer uitgeven  en van die euro´s heeft Zutphen te weinig dus moet de tering naar de nering worden gezet.

Daarin steunt de VVD het stramien dat het college in de Voorjaarsnota heeft neergelegd.


2 Krachtig Zutphen, koers en dilemma´s

Dit stuk zou eerder besproken zijn en is uit tijdnood gevoegd bij de bespreking van de Voorjaarsnota vandaag. Wat ons betreft een matig werkbaar stuk met onduidelijk geformuleerde dilemma´s, dat de overzichtelijkheid van het Focustraject mist.     

In het coalitieakkoord is sprake van het Focustraject. Daarin zijn een aantal nieuwe formuleringen ten aanzien van het al eerder bestaande Focustraject opgenomen; deze passages zijn passend bij de ontwikkelingen op het gebied van klimaat en arbeidsmarkt en met zicht op wat er de twee jaar daarvoor reeds is bereikt.

Het is duidelijk dat ook ten aanzien van het ´Krachtig Zutphen´ gekeken wordt naar de financiële springstok. Zo is er een presentatie geweest in een Forumspecial op 4 april. En nu ligt hier de notitie ´Krachtig Zutphen´.


In het coalitieprgramma is sprake van vier doelen

Aantrekkelijke stad

Iedereen hoort erbij en kan meedoen

Stimuleren van een goed ondernemersklimaat

Zutphen is ambitieus in de energietransitie en                   klimaatagenda.

 en zes speerpunten.

            In 2030 Zutphen energieneutraal

            Versterken woonklimaat

            Zorg dichterbij mensen

            Investeren in de binnenstad

  Samen werk bereikbaar maken

            Sterk bestuur bereikbaar maken.

 

De notitie Krachtig Zutphen is bijna een soort uitvoeringsprogramma op enkele punten terwijl aan de genoemde doelen en speerpunten  al wordt gewerkt. Ze worden niet genoemd.

De VVD fractie dringt er bij het college op aan om het Focustraject niet in de la te laten verdwijnen en het kader te bewaren bij de keuze voor de wijken de Binnenstad en het Waterkwartier. De overige wijken moeten later van de opgedane ervaring kunnen profiteren.

De keuze voor de Binnenstad is sociaal economisch maar zeker ook wat duurzaamheid betreft een keuze met veel uitdaging.

Het Waterkwartier kent zoveel problematiek die tot het sociaal domein behoort dat het zinnig is daar een vernieuwende aanpak toe te passen. Overigens is in de Woonvisie sprake van een keuze voor de wijken Waterkwartier en de Zuidwijken.

Financieel gezond zijn heeft de hoogste prioriteit en de krapte kan aanleiding zijn tot grotere creativiteit bij het vinden van oplossingen.

Duurzaamheid en Werk zijn beide belangrijke programma´s.

De VVD fractie wil eerst een alomvattende visie op klimaatmaatregelen zien met een tijdpad voor de gehele gemeente, alvorens enkele elementen op de agenda te zetten en deze te gaan uitvoeren, zoals bv ´van het gas af´.

Wat Werk bereikbaar maken betreft, is het van belang dat met onderwijs en ondernemers aan de pakken, maar het is geen doel op zich. Ieder individu moet uitgedaagd en ondersteund worden om werk te vinden. Er zal ondanks dat toch een groep inwoners blijven die niet in strikte zin in werk kan instromen. 

We gaan keuzes maken en raad en college moeten daar het lef voor hebben. Financiële grenzen zullen de ambitie om veel te bereiken alleen maar doen groeien.

De vraag is voor de VVD niet of we, ook ambtelijk,  genoeg energie hebben voor ´Krachtig Zutphen´ + voor de grote programma´s zoals -balans in het sociaal domein,

-versterken van het sociaal economisch klimaat,

- invoering van de Omgevingswet,

duurzaamheid en financieel gezond zijn.

 

Geen of-of, dit alles maakt Zutphen krachtig!