Antje van Dijk en Jorn Lok tijdens de midtermview van 26 juni

Op vrijdag 26 juni heeft de gemeenteraad in een Forum-gesprek het college van B&W ontmoet op een andere wijze dan gebruikelijk als een Voorjaarsnota wordt besproken. Nu lag het accent op technische uitgangspunten voor het ontwikkelen van de begroting voor 2021 en volgende jaren, waarvan de besprekingen in september beginnen. Middels een presentatie konden we terugblikken op de afgelopen twee jaar aan beleid. VVD-fractievoorzitter Antje van Dijk voerde hierover te woord.

Deze raadsperiode begon met een enorm tekort dat direct na de start van dit college zichtbaar werd. Van de bezuinigingen is 88% gerealiseerd wat een enorme prestatie is. Zaken zijn geschrapt of omgebogen, zodat de balans tussen lasten en inkomsten weer op een sluitende begroting afstevent. Weerbarstig blijft de laatste 12% die vooral op het gebied van het Sociaal Domein moet worden gevonden. Met name de bezuinigingen op WMO en Jeugd worden nog niet gehaald.

De VVD is voorstander van ´anders doen´ en dat werpt zijn vruchten al af. Minder kosten betekent nog niet minder kwaliteit in de ondersteuning van de inwoners die niet zonder kunnen.

VVD-forumlid Jorn Lok sprak verder over de kaders voor de volgende begroting. Daarbij hebben we intensief van gedachten gewisseld over de vraag ´tot waar kan bezuinigd worden? Voor de VVD staat voorop dat we eerst de huidige bezuinigingen halen en dan kijken hoe de stand is omtrent de begroting. Nu al nieuwe bezuinigingen uitsluiten is te snel en te makkelijk gezegd.

Deze vraag wordt ingegeven door de extra lasten die de Coronacrisis met zich mee brengt en zal brengen. Er is geen zekerheid dat al deze extra kosten die de gemeente heeft gemaakt om met name ondernemingen perspectief te bieden in de periode van gedeeltelijke lockdown. Er zijn grotere ondernemingen met meer personeelsleden, die veel werkgelegenheid bieden, maar ook kleinere en zelfstandigen. De VVD hoopt dat het college in september meer inzicht kan geven in de gevolgen van de Coronacrisis voor allen die in Zutphen werken en wonen.