Antje van Dijk over de motie ''Raden in Verzet''

Een van de tien amendementen en moties waar de raad zich over gebogen heeft bij de behandeling van de Programmabegroting 2021-2024 is de motie ‘Aansluiten bij Raden in Verzet’. De motie vraagt de raad zich aan te sluiten bij de actie ‘’Raden in Verzet’’. Beginnend in Zoetermeer is een beweging gestart om een klemmend beroep te doen op de overheid om de toenemende kosten op het gebied van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en Jeugdhulp – zorg structureel te compenseren.

Na de decentralisatie in 2015 en 2016 is de tegemoetkoming van overheidszijde ontoereikend. Sinds een jaar heeft de overheid voor de WMO een abonnement systeem geïntroduceerd waardoor iedere inwoner een beroep op een WMO verstrekking kan indienen. De aanvragen zijn overal met zeker 10% gestegen, ongeacht of iemand eigenlijk zelf wel de middelen heeft om de voorziening zelf te betalen.

Al maandenlang is in de gemeenteraad de roep om actie gehoord. Telkens heeft wethouder Matser laten weten welke acties hij keer op keer heeft ondernomen richting de VNG en Den Haag. De VVD heeft met fracties in Gelderland en ruggenspraak met Tweede Kamerleden zich ook voortdurend ingezet. Wij zijn er voorstander van de geijkte bestuurlijke paden te bewandelen.

Met incidentele tegemoetkomingen komt Den Haag een enkele maal over de brug. De VVD verwacht ook geen structurele toezeggingen zolang het onderzoek naar een evenwichtiger verdeling van het Gemeentefonds afgerond is. Vanaf 2021 zullen de compensaties voor Jeugd en WMO on geoormerkt via het Gemeentefonds worden uitgekeerd. In december as valt een eerste mededeling over het onderzoek te verwachten teneinde het nieuwe kabinet de gelegenheid te geven de resultaten in realiteit om te zetten per 1-1-2021.

 De VVD is van mening dat een roep om meer geld uit Den Haag het probleem van te grote lasten niet opvangt. De VVD pleit al langere tijd ervoor om in de raad een stevige discussie te voeren over de criteria voor de toegang tot de hulp in kader van Jeugd en WMO. Er is nog nauwelijks sprake van ander doen, wat tot een werkelijke transformatie van zorg zal leiden.

Het kan doelmatiger, evenwichtiger en meer gericht op de voorwaarden die de gemeente stelt dan de zorg die de gemeente moet geven. ‘van zorgen voor naar zorgen dat’.

In september heeft een motie van de initiatiefnemers van ‘Raden in Verzet’ het in de vergadering van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) gehaald. Nadat de motie na debat in de raadsvergadering van 9 november is aangepast en alleen nog opriep tot aansluiten bij de actie van ‘Raden in Verzet’ heeft de VVD ingestemd, waarmee de motie unaniem is aangenomen.